ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2011

('ಪಯಣ' ಚಿತ್ರದ ''ಮೋಡದ ಒಳಗೆ'' ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ)

|ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಹೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತಾ ನನ್ನ ಮರೆತೆನು
ನಿಂತಲಿ ನಾನು|

|ಜೀವದ ಗೆಳತಿ ಎಲ್ಲಿಹೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುತಾ ನನ್ನೆ ಕಳೆದೆನು
ಈ ದಿನ ನಾನು|

|ಕಪಟ ತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ,
ಮೋಸಗಾರ ನಾನಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಹೆ ನಾನು
ಕೇಳೆ ಚಂಚಲಾ..
ನಿನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಹೆ ನಾನು
ಕೇಳೆ ಚಂಚಲಾ.|


|ನಿಂತರೆ ನಿನದೇ ನೆನಪು
ಕುಂತರೆ ನಿನದೇ ಕನಸು
ಏತಕೆ ನನ ಕಾಡಿದೆ
ನಿನ ಕಲರವ ಹೇ.. ಹೆ..|

|ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸೊಳಗೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ
ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗವನೇ ನಾ ಮರೆವೆನು|

|ಕಾದು ಕೂರುವೆ ನಾನು
ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡು ನೀನು
ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಕೇಳೆನು ನಾನು
ನನ್ನ ಜೀವವೇ
ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಕೇಳೆನು ನಾನು
ನನ್ನ ಜೀವವೇ|


|ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಹೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತಾ ನನ್ನ ಮರೆತೆನು
ನಿಂತಲಿ ನಾನು|


|ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸೊಳಗೆ
ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ಆ ಮನವಿಯ ನೀ ಒಪ್ಪಿಕೊ
ನನ್ನ ಕಾಡದೇ ಹೇ...|

|ನೀನೇ ನನ್ನ ಹಸಿರುಸಿರು
ನನ್ನ ನೀನು ಮರೆಯದಿರು
ನೀ ನಾವಿಕೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ|

|ನೀನು ಬರದೇ ಬದುಕಿನಲೀ
ನನ್ನ ಜೀವ ಬಾಡುವುದು
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇಹದಲೀ
ಪ್ರಾಣ ಎಂದಿಗೂ
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇಹದಲೀ
ಪ್ರಾಣ ಎಂದಿಗೂ|


|ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಹೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತಾ ನನ್ನ ಮರೆತೆನು
ನಿಂತಲಿ ನಾನು|

|ಜೀವದ ಗೆಳತಿ ಎಲ್ಲಿಹೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುತಾ ನನ್ನೆ ಕಳೆದೆನು
ಈ ದಿನ ನಾನು|

|ಕಪಟ ತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ,
ಮೋಸಗಾರ ನಾನಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಹೆ ನಾನು
ಕೇಳೆ ಚಂಚಲಾ
ನಿನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಹೆ ನಾನು
ಕೇಳೆ ಚಂಚಲಾ|

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: