ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2011

(ಹುಡುಗರು ಚಿತ್ರದ ''ಶಂಭೊ ಶಿವ ಶಂಭೊ'' ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ)

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

||ದೇಶವ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ..
ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಮಾರಲುಹೊರಟ..
ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು
ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ..||

||ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು..
ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರು ನಾವು..
ನಮ್ಮಯ ಪ್ರಾಣ ದೇಶಕೆ ಮುಡಿಪು..
ಅಂಜಿಕೆ ನಮಗ್ಯಾಕೆ..||

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

||ನಾವೇನೂ ಮೂರ್ಖರಲ್ಲಾ..
ಹಿಂಸೆನಾ ಸಹಿಸೊದಿಲ್ಲಾ..
ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು..
ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲಾ..||

||ಗಾಂಧೀಜೀ ತತ್ವಬೋಧ..
ನಿಮ್ಗೀಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲಾ..
ನಿಮ್ಗೇನಿದ್ರೂ ಬೇಕು ಈಗ..
ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ..||

||ಯಾರೀಗೂ ಹೆದ್ರೊದಿಲ್ಲಾaaaaa
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕುಲaaaaa
ಯಾರೀಗೂ ಹೆದ್ರೊದಿಲ್ಲಾ
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕುಲ
ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸುಪುತ್ರರು....||

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

||ದೇಶವ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ..
ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಮಾರಲುಹೊರಟ..
ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು
ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ..||

||ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು..
ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರು ನಾವು..
ನಮ್ಮಯ ಪ್ರಾಣ ದೇಶಕೆ ಮುಡಿಪು..
ಅಂಜಿಕೆ ನಮಗ್ಯಾಕೆ..||

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

ಓಓಓಹೋಓ

||ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕೂ ಹಾಕೊ ಕೆಲಸಾನ
ಮಾಡೋರು ನೀವು..
ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಂಬೊ
ದೇಶಭಕ್ತರು ನಾವು..
ದೇಹಿ ಅಂತಾ ಬಂದೊರು
ವೈರಿನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ..
ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ..
ಸಲುಹಿದೋರು ನಾವು..||

||ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನೊ ಘೋಷaaa..
ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಣಿನ ಪಾಶaaa aaa..
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನೊ ಘೋಷ..
ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಣಿನ ಪಾಶ..
ಜೀವದ್ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ತೊಲಗಿರಿ..||||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

ಮಾತರಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇಮಾತರಂ..
ಮಾತರಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇಮಾತರಂ..
ಮಾತರಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇಮಾತರಂ..
ವಂದೇಮಾತರಂ.....

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

||ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..
ಬನ್ನಿ ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ..||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ